Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Školné

 
 

Úhrada školného (2023 - 24) – platí se bezhotovostně! (viz směrnice níže)

Číslo účtu - 101 600 14 16/5500

Specifický symbol mateřské školy - 888

Variabilní symbol - VS byl Vašemu dítěti přidělen před nástupem do MŠ

Do poznámky pro příjemce je nutné uvést PŘIJMENÍ A JMÉNO dítěte

 

Směrnice – úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

Účinnost: od 1. 1. 2023

Ředitel Biskupského gymnázia, církevní základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy Hradec Králové (školská právnická osoba) vydává na základě ustanovení §123 odst. 2 a 4, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

I. Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví splatnost a výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ /dále jen „úplata“/, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty.

II.   Plátci úplaty

Úplatu jsou povinni hradit rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ.

III.  Výše a splatnost úplaty

Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a k 1. září příslušného kalendářního roku.

1)      Základní částka úplaty se stanoví na jedno dítě takto: 15.000,- Kč ročně (10 měsíců v období od září do června)

2)      Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v MŠ. Plátcům nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplacené úplaty při nepřítomnosti dítěte v MŠ.

3)      Platba za letní prázdniny je stanovena na 200,- Kč/den(dle provozní doby v době prázdnin).

4)      Úplata za kalendářní měsíc 1.500,- Kč je splatná první týden v daném měsíci. Platit je možné i najednou a to tímto způsobem: v září 4 částky (tzn. za měsíce září, říjen, listopad, prosinec) a v lednu 6 částek (leden, únor, březen, duben, květen, červen)  najednou, pokud ředitel školy nedohodne s plátcem dítěte jiný termín úhrady. Úplatu lze platit bezhotovostně na účet školy 1016001416/5500 , který je veden u Raiffeisenbank a.s., jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo dítěte přidělené školou.

5)      Prominutí úplaty.

Od úplaty je osvobozen:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy,

e) ředitel školy může rozhodnout ve výjimečných případech o odpuštění úplaty i z důvodů jiných.

 

Spolu s podáním „Žádosti o osvobození“, jsou tito povinni prokázat pobírání příspěvku „Potvrzení o přiznaných dávkách SSP“ – vyřízení na kontaktním místě ÚP (úřad práce) a hlásit v průběhu roku veškeré změny.

IV. Sankce

Pokud rodiče nebo jiný zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ, obdrží upomínku. Při obdržení 2. upomínky ředitel oznámí zákonnému zástupci rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání jeho dítěte v MŠ v souladu s § 35 odst. 1 písmeno d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

V.  Účinnost

Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

 V Hradci Králové dne 10. 11. 2022.

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy

 

 

 
 

Sdílet:

 

ŠKOL(K)A V PŘÍRODĚ - PROVOZ V MŠ

 

ZÁPIS DĚTÍ DO NAŠÍ MŠ

Ve čtvrtek 2.5.2024 od 15,00 hodin

NÁVŠTĚVA ZOOPARKU STĚŽERY